آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
مشاوره و تهیه اسناد در خصوص راه‌اندازی و بهره‌برداری شبکه صندوق فروش

 
راهنما
راهنماي دور قبض و پرداخت الكترونيكي
راهنمای درخواست صدور گواهی امضا الکترونیکی
راهنماي ثبت اطلاعات چك  
راهنمای تنظیمات امضای الکترونیکی  
پرسش پاسخ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض  
راهنمای تکمیل اظهارنامه    
فرم‌ها
‌  اظهارنامه    
ثبت ‌نام اشخاص حقوقی     
ثبت ‌نام اشخاص حقیقی     
   
   
   

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت اظهارنامه:
الف:به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ 50,000,000 ریال یا کمتر باشد نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند.

ب: به طور کلی مودیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقدا ٌ پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از 50,000,000ریال باشد و مودی با تایید اداره کل قابل به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مودی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضا سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50,000,000 ریال کمتر نباشد.

ج:مودیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات موید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقدی و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.

د: در مورد مودیانی که در اجرای بند ج ماده 43 مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند موطفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.

ه: در مورد مودیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب ، برق،گاز و نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، مطابق بند (ز) تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 هستند، مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت می‌باشند.

تذکرات مهم:
1-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبلغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود. مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می‌گردد.
در صورت ارائه چک تضمینی به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه مالیات برارزش افزوده اقدام  نمایید و قبض صادر شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارائه نمایید.
3- در صورت ثبت الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتال یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت ارائه نسخه چاپی اظهارنامه به واحد خدمات مودیان نخواهد بود.
4-جهت رفاه حال مودیان سیستم ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده که فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله وصول توسط مودی قابل پیگیری بوده و رسید چک‌های تحویلی توسط واحد خدمات مودیان به مودی ارائه می‌گردد.
5-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک)صرفا برای کلیه دارات کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک‌ها خود را در سمانه ثبت نمایند.
6-کلیه مودیان می‌تواننند اظهارنامه خود را با استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند.
7-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه‌های "بانک ملی" شاملATM،تلفن بانک، اینترنت بانک و Posاستفاده نمایید لازم به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی‌باشد.
8-لطفاً جهت استفاده از سامانه از مرورگرهای Google Chorm، FireFoxو نسخه‌های پایین‌تر از IE10 استفاده نمایید.