توجه فرمایید! مالیات موضوع ماده 16 قانون و عوارض موضوع ماده 38 قانون بایستی به حسابهای جداگانه بشرح ذیل واریز گردد.
از واریز مالیات و عوارض به یک حساب اکیداً خودداری گردد.
  
اداره کل:


عنوان حساب شماره حساب توضیحات
مالیات سایر کالا و خدمات 2.9% - ماده 16
عوارض سایر کالا و خدمات  2.1% - ماده 38 و بند الف ماده 39