نقشه سایت
ثبت نام
      انجام پیش ثبت نام
       انجام پیش ثبت نام اختیاری
      پیگیری پیش ثبت نام
      انجام ثبت نام
      درخواست گواهینامه ثبت نام
       تغییر کلمه عبور

اظهارنامه
      تسلیم اظهارنامه عادی
      تسلیم اظهارنامه سوخت
      تسلیم اظهارنامه دخانیات
      تسلیم اظهارنامه آلایندگی
      تسلیم اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
      مشاهده اظهارنامه ها
      ثبت درخواست استرداد
       پیگیری درخواستهای استرداد

اصلاح اظهارنامه
      اصلاح اظهارنامه عمومی
      اصلاح اظهارنامه ویژه سوخت
      اصلاح اظهارنامه ویژه دخانیات
      اصلاح اظهارنامه ویژه الایندگی
      صلاح اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
صدور قبض مالیات و عوارض
      صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات
      صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارض
      مشاهده قبوض الکترونیکی

ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض
      ثبت اطلاعات چک مالیات
      ثبت اطلاعات چک عوارض
      مشاهده چک های ثبت شده
       اصلاح و حذف اطلاعات چک
      مشاهده نتیجه درخواست

اطلاعات مرتبط
      ادارات کل امور مالیاتی
      مراکز خدمات مودیان
      حسابهای واریز مالیات و عوارض
       فرم اظهارنامه
      فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
      فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
      دستورالعمل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالبات و عوارض
      راهنمای تکمیل اظهارنامه
      فرم نظرسنجی